COMPLETED NOVELS

Chongfei Manual

Chongfei Manual

Funghe Youyue, 风荷游月
Professional Body Double

Professional Body Double

水千丞, Shui Qian Cheng
Harem Tales of a Reincarnated Elf Prince

Harem Tales of a Reincarnated Elf Prince

わるいバケツ, Bad Bucket, Warui Baketsu
Warlock of the Magus World

Warlock of the Magus World

The Plagiarist, 文抄公, Wen Chao Gong
Stellar Transformations

Stellar Transformations

I Eat Tomatoes, 我吃西红柿, Wo Chi Xi Hong Shi